Home


Neke od usluga koje DEKRA, u saradnji sa Management Systems Certification d.o.o., pruža u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta navedene su u nastavku:

Menadžment kvalitetom

Opšti zahtevi za menadžment kvalitetom - sertifikacija prema standardu ISO 9001
ISO 9001 je procesno i sistemsko orijentisani pristup menadžmentu kvalitetom i stalnim poboljšavanjima. Omogućava organizacijama svih profila da uspostave sistem menadžmenta usmeren na njihove individualne potrebe i okolnosti.

 

Prerađivačka i automobilska industrija

Sertifikacija prema standardu/tehničkoj specifikaciji IATF 16949
Zahtevi za kvalitet koje treba da ispune isporučioci 1, 2, i 3. nivoa su ne samo izuzetno visoki, već se i razlikuju od zemlje do zemlje, kao i od proizvođača do proizvođača. IATF 16949 ima za cilj da se izbegnu troškovno i vremenski zahtevne višestruke sertifikacije kroz objedinjavanje velikog broja zahteva za kvalitet i definisanje zahteva koji su globalno prihvaćeni i primenljivi u automobilskoj industriji.

IRIS (International Railway Industry Standard) - ključni kriterijum za izbor isporučilaca u oblasti železničke industrije
Proizvođači i isporučioci u oblasti industrije železnica se susreću sa novim izazovima u pogledu menadžmenta kvalitetom. IRIS je globalno prihvaćen standard za vrednovanje menadžmenta kvalitetom u oblasti industrije železnica.

EN 9100 stvara transparentnost u vazduhoplovnom sektoru
EN 9100 standardi su rezultat postojanja velikog broja zahteva, zakona i propisa u vazduhoplovnom sektoru. Fokus nije samo na procesnoj orijentaciji, nabavci i menadžmentu rizikom i podjednako je važan za upravljanje dokumentima, konfiguraciju i razvoj.

 

Zdravstvo

 

DIN EN 15224 sertifikacija
Mnoge bolnice, domovi i prakse oslanjaju se na ISO 9001 menadžment kvalitetom u povećavanju svojih šansi za uspeh u uslovima rastuće konkurencije, pri čemu standard DIN EN 15224 prilagođava opšte zahteve standarda ISO 9001 specifičnim okolnostima u oblasti zdravstva.

 

Pružaoci usluga

ISO 27001 sertifikacija
Informacije su više nego ikada povezane sa visokim rizicima po njihovu bezbednost. Sigurnost podataka stoga postaje sve kritičniji konkurentni faktor.
DEKRA nudi niz prilagođenih usluga koje omogućavaju da osetljive informacije budu bezbedne u vašoj organizaciji .

ISO 20000 sertifikacija
DEKRA nudi niz usluga ocenjivanja koje se odnose na usaglašenost sa novim standardom za IT usluge.

TL 9000 sertifikacija
TL 9000 je međunarodno priznat standard za upravljanje kvalitetom u industriji telekomunikacija. DEKRA TL 9000 sertifikaciju vidi kao priliku za vas da poboljšate efikasnost i povećate profit svoje kompanije.

 

Prehrambena industrija

ISO 22000 sertifikacija
Ovaj standard za bezbednost hrane, uspostavljen kao odgovor na tekuću globalizacije prehrambene industrije, omogućava, ali se ne ograničava na, sertifikaciju kompanija u oblastima proizvodnje hrane  i hrane za životinje.

HACCP inspekcije omogućavaju bezbednost u industriji hrane
Inspekcije analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka (Hazard Analisis Critical Control Points - HACCP) omogućavaju optimalno upravljanje rizikom za proizvođače i prerađivače hrane i hrane za životinje.

International Food Standard (IFS)
International Food Standard (IFS) je stvoren da zaštiti brendove hrane. Trenutni standard može se primeniti na sve korake u proizvodnji hrane, od proizvođača do prerade i pakovanja, logistike i prodaje.

GMP sertifikacija
Dobra proizvođačka praksa (Good Manufacturing Practice - GMP) za hranu za životinje je namenjena za upotrebu u oblasti trgovine na malo mešovitom hranom za životinje, premiksa i aditiva, kao i za njihovu proizvodnju, transpost, rukovanje i skladištenje.

 

Transport, logistika i odlaganje

DIN EN 12798 obezbeđuje bezbedan transport opasnih materija
DIN EN 12798 sertifikat pruža dokaz da je efektivan sistem menadžmenta kvalitetom uspostavljen za
prenos opasnih materija. Odnosi na transport drumskim, železničkim i unutrašnjim plovnim putevima.

DIN EN 13816 se fokusira na potrebe korisnika u javnom prevozu
DIN EN 13816 je evropski standard koji je uspostavljen da proceni kvalitet usluga koje pružaju kompanije za javni prevoz. Cilj je da se promoviše kvalitet fokusirajući se na potrebe i očekivanja korisnika.

SQAS demonstrira kvalitet u transportnim operacijama
Sistem ocenjivanja bezbednosti i kvaliteta (The Safety and Quality Assessment System - SQAS) se pokazao kao sveobuhvatan monitoring instrument za jedinstvenu procenu efikasnosti prevoznika i transportnih operatora.

Menadžment energijom i životnom sredinom

ISO 14001 sertifikacija
Danas, ekološka osvešćenost je važnija nego ikada. U mnogim industrijama korisnici i vlasti već zahtevaju efektivan, sertifikovan sistem menadžmenta zaštitom životne sredine.

Demonstriranje održive biološke energije
Biološka energija može da napravi ključni doprinos borbi protiv klimatskih promena. DEKRA veruje da je održivost od ključnog značaja. Svi treba da preuzmemo odgovornost za obezbeđivanje održive proizvodnje, prometa i korišćenja biološke energije. I vi možete početi tako što ćete biti sigurni da su vaše aktivnosti u skladu sa regulatornim zahtevima.

ISO 50001 sertifikacija
Porastom ekološke svesti i troškova upotrebe energije, javlja se potreba da se na troškovno efektivan način pokaže posvećenost efektivnom korišćenju energije.

Bezbednost i zdravlje na radu

ISO 45001 sertifikacija
Svrha sertifikacije prema standardu ISO 45001 je da se operativni rizici prepoznaju, umanje i da se njima upravlja, u cilju unapređenja zdravlja i bezbednosti zaposlenih.

Safety Certificate Contractor (SCC/SCP)
SCC se primenjuje na sve kompanije koje posluju kao izvođači na lokaciji prerade nafte, kao što su one u oblastima: izgradnje, održavanja, ugradnje i čišćenja, kao i na pružaoce usluga transporta i odlaganja.

Provere preko prve i preko druge strane - DEKRA Assessment Services (1st party Audits und 2nd party Audits)

Iskoristite prednosti objektivnog sagledavanja vaših internih i eksternih procesa.
Pored internih procesa, kvalitet procesa vaših dobavljača i partnera su odlučujući faktor za uspeh vaše kompanije. Iskoristite kompetentnost DEKRA kao neutralnog, iskusnog pružaoca usluga provera. DEKRA provere vam mogu pomoći da objektivno procenite postojeće ugovorne partnere, kao i potencijalne isporučioce.